Algemene Voorwaarden en Privacybeleid

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens:

  Loes Brems, handelend onder de naam Diëtiste Loes
  www.dietisteloes.be
  Smissestraat 38/1, 2430 Laakdal

  info@dietisteloes.be
  Ondernemingsnummer: 0728.870.272
 

     1. Algemeen en definities: De voorwaarden hebben betrekking op de rechten en plichten van de cliënt en zijn van toepassing op elke dienst.

1.1 Dienst(en): consultaties en coachinggesprekken, webinars, online cursussen, online (groeps)trajecten

1.2 Dienstverlener: Loes Brems in naam en voor rekening van Diëtiste Loes

1.3 Cliënt: De natuurlijke persoon, rechtspersoon of ondernemer via www.dietisteloes.be een bestelling plaatst, of die een overeenkomst afsluit met Diëtiste Loes betreffende een dienst.

     2. Verbintenis
2.1 Diëtiste Loes zal naar best vermogen de diensten leveren met zorgvuldigheid en goed vakmanschap. Ze is daarvoor gebonden aan een middelen- of inspanningsverbintenis. 

2.2 De dienstverlening van Diëtiste Loes vervangt geen reguliere medische behandelingen van en/of psychiatrische begeleiding aan de cliënt. De cliënt behoudt steeds de verantwoordelijkheid voor zijn/haar eigen ontwikkelingsproces. 

2.3 De cliënt dient Diëtiste Loes steeds te informeren over alle noodzakelijke informatie voor de uitvoering van de dienst. Dit houdt o.a. in, maar is niet beperkt tot, behandelingen bij een arts of elke andere vorm van psychiatrische begeleiding. 

     3. Prijs
3.1 Alle prijzen zijn vermeld in Euro, inclusief BTW. De prijzen staan steeds vermeld op de website van Diëtiste Loes en zijn afhankelijk van de gekozen dienst.
3.2 Diëtiste Loes zal de gevraagde diensten uitvoeren of leveren tegen de forfaitaire prijs zoals aangegeven op de website.  

3.3 Diëtiste Loes behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren aan haar prijsbeleid. 

3.4 Diëtiste Loes verbindt zich ertoe om de cliënt vooraf te informeren indien een wijziging of aanvulling financiële en/of kwalitatieve gevolgen heeft. 

     4. Bestellling en betaling
4.1 Bij inschrijving voor een cursus, traject of webinar dient de cliënt onmiddellijk de volledige prijs te betalen, tenzij er de mogelijkheid werd voorzien om gespreid te betalen. Hiervoor ontvangt de cliënt een factuur. Bij inschrijving voor een consultatie of coachinggesprek, dient de prijs betaald te worden na iedere consultatie of coachinggesprek, tenzij anders overeengekomen.

4.2 Indien de cliënt niet akkoord gaat met een factuur, dient hij/zij schriftelijk bezwaar aan te tekenen binnen de 8 kalenderdagen (te rekenen vanaf ontvangst van de factuur). Indien de cliënt vragen heeft omtrent een onderdeel van de factuur, zal dit de betaling van het saldo niet vertragen.

4.3 Bij laattijdige betaling of wanbetaling zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlinterest ten belope van 1% per begonnen maand verschuldigd zijn. Daarnaast is Diëtiste Loes bij laattijdige betaling of wanbetaling gerechtigd alle dienstverlening voor de cliënt op te schorten, zonder dat zij aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade die hieruit zou kunnen ontstaan. Vanaf de eerste aangetekende ingebrekestelling is Diëtiste Loes gerechtigd om een forfaitair schadebeding aan de cliënt toe te passen. Deze is gelijk aan 10% van de onbetaalde factuur (of facturen) en beloopt tenminste 50 EUR per factuur, niettegenstaande het recht van Diëtiste Loes om bijkomend de werkelijk geleden schade te vorderen. De kosten voor het invorderen van een onbetaalde factuur zijn steeds ten laste van de cliënt. 
4.4 De Cliënt heeft de keuze tussen betaling via Bancontact / Payconiq of cash, tenzij anders overeengekomen.

     5. Bepalingen van toepassing op consultaties en coachinggesprekken
5.1. Diëtiste Loes zal bij aanvang van de consultaties of coachinggesprekken in overleg met de cliënt bepalen op welke tijdstippen deze zullen plaatsvinden.  
5.2. Bij verlet wegens ziekte, wordt verwacht dat de cliënt dit spoedig meedeelt aan Diëtiste Loes. Alle afspraken dienen uiterlijk 24 uur vooraf te worden afgezegd, zoniet betaalt de cliënt een sessie of zal er een vergoeding worden aangerekend. Eenzelfde afspraak kan slechts één keer verzet worden, dit in onderling overleg. Wanneer de cliënt eenzelfde afspraak meermaals verzet, wordt er een vergoeding aangerekend of zal de sessie worden afgehouden van het aantal sessies in een bepaald traject. 
5.3 Indien de cliënt te laat komt op een afspraak, zonder voorafgaande verwittiging, wordt de duur van de dienst niet verlengd en zal de volledige prijs van de dienst verschuldigd blijven. 
     6. Bepalingen van toepassing op online cursussen en webinars
6.1 Toegang tot de aangekochte online cursussen en webinars zijn persoonlijk. Toegang tot de online cursussen en webinars, alsook de inhoud hiervan mogen niet met derden worden gedeeld. Bij een vermoeden van het delen van de toegang tot of inhoud van een online cursus of webinar met derden, wordt de toegang hiertoe voor onbepaalde tijd geblokkeerd, zonder dat Diëtiste Loes de cliënt enige vergoeding of betaling verschuldigd is.
6.2 Diëtiste Loes heeft de online cursussen en webinars ontworpen op basis van eigen kennis op vlak van diëtistische, psychologische of persoonlijke dienstverlening. De aangeboden online cursussen en webinars worden aangeleverd via een externe website of via e-mail. De cliënt dient tenminste over een e-mailadres en over een internetverbinding, webbrowser en daarvoor geschikte apparatuur te beschikken, om gebruik te maken van de online cursussen en webinars.
6.3 Diëtiste Loes biedt geen garantie op enige vooruitgang of verbetering, noch biedt zij enige garantie op resultaat. De resultaten zijn steeds afhankelijk van de inspanningen van de cliënt. De cliënt mag de inhoud van de online cursussen of webinars niet gebruiken om onrecht of schade toe te brengen aan Diëtiste Loes.

     ​7. Overmacht

7.1 Indien Diëtiste Loes uitzonderlijk door onvoorziene omstandigheden, onafhankelijk van haar wil, haar diensten (geheel of gedeeltelijk) niet op het overeengekomen tijdstip zal kunnen leveren, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor laattijdige levering of wanprestatie. Er zal een nieuwe leveringsdatum worden gezocht in samenspraak met de cliënt, of de overeenkomst zal definitief worden ontbonden. 
7.2 Overmacht: onder meer brand, energiestoringen, telecommunicatiestoringen of ziekte.

8. Herroepingsrecht
8.1 De cliënt heeft na aankoop van de dienst een herroepingsrecht van 14 kalenderdagen. Hierop zijn de wettelijke bepalingen artikel VI.47 en volgende van het WER van toepassing. Bij aankoop van een online cursus of webinar met onmiddellijke toegang of toegang binnen de termijn van het herroepingsrecht, is het herroepingsrecht niet geldig, in overeenstemming met artikel VI. 51 §4 2° WER. Ondernemingen hebben geen herroepingsrecht.
     9. Aansprakelijkheid
9.1 Diëtiste Loes is niet aansprakelijk voor welke schade ook, ontstaan door of in verband met de door haar verrichte diensten, uitgezonderd bij opzet of grove fout. De aansprakelijkheid zal in alle gevallen beperkt zijn tot de factuurwaarde van het gedeelte van de dienstverlening waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
9.2 Indien de cliënt ontevreden is over de dienstverlening door Diëtiste Loes en/of een klacht heeft over de behandeling en/of begeleiding moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 8  kalenderdagen schriftelijk gemeld worden aan Diëtiste Loes. Het uiten van een klacht ontslaat de cliënt niet van zijn/haar betalingsverplichting. 
9.3 Diëtiste Loes kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijkruimte.
     10. Gegevensbescherming
10.1 Diëtiste Loes is verantwoordelijk voor de verwerking  van de persoonsgegevens die zal gebeuren conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

10.2 Voor meer informatie verwijst Diëtiste Loes naar haar Privacyverklaring die integraal deel uitmaakt van de algemene voorwaarden. 
      11.Vertrouwelijkheid

11.1 Diëtiste Loes is verplicht vertrouwelijk om te gaan met alles wat hem/haar uit hoofde van zijn/haar beroepsmatig handelen ter kennis komt. Diëtiste Loes informeert de cliënt over zijn/haar vertrouwelijkheidsplicht, de eventuele gebondenheid aan het strafrechtelijke beroepsgeheim en en de eventuele uitzonderingen hierop.
11.2 In teamverband geldt de plicht tot vertrouwelijkheid voor alle teamleden.
     12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

12.1 Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit de overeenkomst die aan deze algemene voorwaarden is onderworpen. Enkel de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Turnhout zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen betreffende de overeenkomst en de bijhorende algemene voorwaarden. 
     13. Beschadiging en diefstal
13.1 Diëtiste Loes heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair of apparatuur beschadigt en zal diefstal steeds melden bij de bevoegde autoriteiten.

     14. Intellectueel eigendom

14.1 De inhoud van de websites www.dietisteloes.be, met inbegrip van de logo’s, teksten, foto’s, product- of  bedrijfsnamen, beelden e.d. en in het algemeen alle communicatie vanwege Diëtiste Loes is beschermd door intellectuele eigendomsrechten die Diëtiste Loes of haar toeleveranciers toebehoren. 

14.2 Deze intellectuele eigendomsrechten omvatten, maar zijn niet beperkt tot het octrooi-, auteurs-, merken-, tekeningen- of modellenrecht en/of andere (intellectuele eigendoms-)rechten, zoals al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.  

14.3 Ieder gebruik en/of wijziging in de intellectuele eigendomsrechten is verboden, zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Diëtiste Loes en de vermelding ervan. 

14.4. Door een dienst aan te kopen aanvaardt de cliënt dan ook uitdrukkelijk dat alle inhoud van de cursussen of webinars, gebruikte technieken, materiaal, schema’s, voorbeelden, modules, afbeeldingen en video’s (“Intellectuele Eigendom”) eigendom zijn van Diëtiste Loes en deze beschermd zijn door de rechten van intellectuele eigendom. De cliënt mag deze intellectuele eigendom dus niet verspreiden of zelf commercialiseren en dus verkopen. De intellectuele eigendom mag door de cliënt enkel aangewend worden voor privédoeleinden. De cliënt mag uitsluitend de producten downloaden en opslaan en/of printen voor strikt persoonlijk gebruik.

     15. Vragen en opmerkingen 

15.1 Indien de cliënt vragen of opmerkingen heeft omtrent de dienstverlening van Diëtiste Loes, kan deze steeds contact opnemen met info@dietisteloes.be. Diëtiste Loes hecht veel belang aan een goede verstandhouding met haar cliënten en stelt het op prijs dat de cliënt eventuele op- of aanmerkingen onmiddellijk overmaakt. Diëtiste Loes hoopt dat deze algemene voorwaarden duidelijkheid hebben verschaft omtrent haar dienstverlening.

Privacybeleid-GDPR

www.dietisteloes.be (‘Diëtiste Loes’) respecteert de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Deze wet beoogt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR).

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is: Loes Brems, handelend onder de naam Diëtiste Loes, met maatschappelijke zetel te B-2440 Geel, Fabriekstraat 3 (KBO 0728.870.272).

Als je vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan kan je via e-mail (info@dietisteloes.be) contact opnemen.

Je persoonsgegevens worden enkel verzameld wanneer je deze vrijwillig aan mij bezorgt: bijvoorbeeld via een contactformulier, via e-mail, telefonisch. Als je niet wil dat ik je persoonsgegevens verder bewaar, dan kan ik deze op jouw vraag verwijderen.

Ik beperk me tot volgende persoonsgegevens:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

Je persoonsgegevens worden enkel gebruikt zodat ik mijn diensten aan jou kan leveren en om je te kunnen informeren over eventuele betalingen. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk hiervoor, op een beveiligde manier om je gegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging.

Je persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij dit uitdrukkelijk wordt overeengekomen of tenzij dit wettelijk verplicht is.

 Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te kijken, te corrigeren en te verwijderen. Je kan op eender welk moment je toestemming voor persoonsgegevensverwerking intrekken of hiertegen bezwaar maken. Daarnaast heb je ook het recht op persoonsgegevensoverdraagbaarheid: hierbij worden op jouw verzoek al je gegevens overgemaakt naar jou of naar een ander persoon of organisatie.

Via een e-mail (info@dietisteloes.be) kan je een verzoek sturen tot inzage, inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens, intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens. Diëtiste Loes kan enkel aan dit verzoek of bezwaar voldoen, wanneer er duidelijk bewijs wordt meegestuurd van je identiteit (i.e. een kopie van je identiteitsbewijs). Ter bescherming van je privacy zorg je er daarbij voor dat je rijksregisternummer en paspoortnummer bedekt of onleesbaar gemaakt zijn. Binnen uiterlijk 30 dagen na uw verzoek of bezwaar ontvang je hierop een antwoord.

Als je van mening bent dat je gegevens niet correct worden behandeld, heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

contact@apd-gba.be

Diëtiste Loes behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Het is aangewezen huidige Privacyverklaring geregeld te raadplegen zodat je van deze wijzigingen kennis neemt.
(versie: 05-03-2022)